zapewniamy

 

Zapewniamy wsparcie osobom starszym i ich rodzinom, które ze względu na wiek, brak czasu , wiedzy , możliwości, lub z innych przyczyn losowych,
bądź też niedogodnych warunków socjalno-bytowych wymagają pomocy.

Pobyt czasowy krótkoternimowy, (pobyt do 3 miesięcy) 145 zł za dzień .

 

Zapewniamy:
- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,

- opiekę higieniczną,
- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- kontakty z otoczeniem, organizowanie czasu wolnego,
- całodobowa opieka pielęgniarska i opiekunek
- opieka lekarza rodzinnego ( 1 razy w miesiącu, oraz w zależności od potrzeby )
- rehabilitacja narządów ruchu ( zajęcia terapeutyczne , rehabilitacyjne 4 razy w tygodniu )
- muzykoterapia   (dwa razy w tygodniu )
- opieka duszpasterska
- fryzjer, kosmetyczka dochodzący.

 

Warunki bytowe:
- miejsce pobytu,
- wyżywienie,( 5 posiłków dziennie )
- utrzymanie czystości.
- system przywoławczy,
- internet, TV

 

 

 

szybki kontakt:

tel. 784 549 597
email: troska@domsenioraperla.com